1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady działania MSPanel, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje się wyłącznie do Uczestników.
1.2. MSpanel jest internetowym panelem umożliwiającym zarejestrowanym członkom szkolenie i uczestnictwo w badaniach Mystery Shopping (Tajemniczy Klient).
1.3. Właścicielem MSPanel jest spółka ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000121884, NIP 5252088592, REGON 01483465100000, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu ARC.
1.4. Zasady działania MSPanel pozostają w zgodzie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (International Code of Marketing and Social Research Practice, www.esomar.org) oraz wymogami Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).
1.5. Badania MS polegają na obserwacji uczestniczącej. Są rodzajem eksperymentu odzwierciedlającego rzeczywiste doświadczenie klienta. Jest to tzw. obserwacja uczestnicząca. W trakcie procesu obsługi audytorzy mają okazję do obserwacji placówki i jej personelu. Dokonując transakcji lub zadając pytania, wykonują czynności, które wykonuje zwykły klient – przechodzą przez cały proces sprzedaży lub innego rodzaju obsługi. Pracownicy placówki nie są świadomi, że dany badacz jest audytorem. Badanie MS może być prowadzone poprzez osobistą obecność w danym miejscu i czasie, jak i kanały zdalne: telefon (Mystery Calling) oraz za pośrednictwem korespondencji mailowej (Mystery Mailing).

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Uczestnictwo w MSPanel jest całkowicie dobrowolne.
2.2. Uczestnikiem MSPanel może zostać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu, która przejdzie proces rejestracji, zwana dalej Uczestnikiem. Do MSPanel może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 18 lat.
2.3. Rejestracja w MSPanel jest trzyetapowa. Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.mspanel.pl, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz oraz wyrażeniu odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu na wybrany kanał komunikacji. W drugim etapie należy przystąpić do testu kompetencyjnego i uzyskać pozytywną ocenę (wynik 100% lub inny określony w momencie rozpoczęcia testu). Trzeci etap to realizacja zadania testowego (jeśli przewidziane). Po wykonania wszystkich przewidzianych aktualnie zadań, Uczestnik otrzymuje statusu członka MS-panel i ma możliwość wzięcia udziału w badaniach.
2.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Uczestnik ma 30 dni na przystąpienie do testu kompetencyjnego i 30 dni po jego zdaniu na realizację zadania z etapu trzeciego (jeśli przewidziane). Dane Uczestnika, który nie zrealizuje poszczególnych etapów w określonym czasie są automatycznie usuwane.
2.5. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w MSPanel jest przestrzeganie zasad Regulaminu.
2.6. Każda osoba może zarejestrować się tylko jeden raz. Dane podane w formularzu rejestracyjnym muszą być prawdziwe i aktualne.
2.7. Po zakończeniu rejestracji Uczestnikowi przydzielane jest konto (dalej jako Konto Uczestnika) i hasło w MSPanel. Na Koncie Uczestnika zapisane są wszystkie informacje dotyczące Uczestnika. Uczestnik ma pełny wgląd do swoich danych oraz możliwość ich samodzielnej aktualizacji. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania wyłącznie prawdziwych danych pod rygorem usunięcia Konta Uczestnika.
2.8. Uczestnicy otrzymują na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zaproszenia do udziału w badaniach Mystery Shopping (Tajemniczy Klient). Zaproszenie zawiera link do scenariusza audytu online oraz szczegółowe warunki uczestnictwa (w tym przybliżoną długość audytu w minutach oraz możliwą do uzyskania liczbę punktów).
2.9. Zaproszenia do udziału w badaniach są wysyłane do Uczestników spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne na podstawie informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, na wskazany w formularzu adres mailowy. Kryteria doboru Uczestników do poszczególnych badań są zmienne. Decyzja o wyborze uczestników do udziału w badaniach należy wyłącznie do ARC. Decyzja podejmowana jest każdorazowo na podstawie jednolitych kryteriów dobieranych w oparciu o metodologię badań rynku oraz zasad prowadzenia badań.
2.10. Liczba zaproszeń do udziału w badaniach przesyłana do Uczestników zależy od liczby oraz tematów przeprowadzanych badań. Uczestnicy otrzymują zaproszenie nie częściej niż raz w tygodniu.
2.11. Udział w badaniach nie jest obowiązkowy. Uczestnik ma prawo zdecydować, czy chce wziąć udział w audycie, do którego dostał zaproszenie.
2.12. Zakazane jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zawartości MSPanel: baz danych i treści udostępnionych w MSPanel i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości bez zgody ARC.
2.13. Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w MSPanel objęte są ochroną prawa autorskiego na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Zasady przyznawania oraz wymiany punktów

3.1. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do badania (otrzymają zaproszenie) i dostarczą raport drogą elektroniczną w postaci ankiety, w której dokonają oceny jakości obsługi (odpowiedzą na wszystkie pytania ankiety w określonym terminie, wypełnią ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą) oraz wykonają pozostałe wymagane czynności (przekażą nagranie oraz inne dokumenty wymagane w danym badaniu, np. paragon, ulotka) otrzymują punkty, których liczba zależy od ogólnej trudności zadania, możliwego czasu trwania, trudności/skomplikowania scenariusza i jest podawana każdorazowo w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu. W szczególnych przypadkach Uczestnicy otrzymują inną formę gratyfikacji, która jest określana w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.
3.2. Punkty za zrealizowany audyt są naliczane na Konto Uczestnika w ciągu maksymalnie 30 dni po zakończeniu badania.
3.3. Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub wymianę punktów na produkty rzeczowe (dalej: Nagrody) zamieszczone na indywidualnym profilu/koncie Uczestnika po zalogowaniu. Możliwość wymiany punktów na Nagrody uzależniona jest od dostępności produktów rzeczowych w określonym terminie. Do każdej dostępnej Nagrody ustalona będzie liczba punktów niezbędna do jego uzyskania. Wymiana punktów na Nagrody lub wynagrodzenie pieniężne powoduje obniżenie stanu zgromadzonych punktów o wartość punktową wybranej Nagrody lub wynagrodzenia pieniężnego.
3.4. Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy Uczestnika w terminie 45 dni od daty zgłoszenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na Koncie Uczestnika.
3.5. Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 1 zł netto to 1 punkt.
3.6. Uczestnik może zgłosić żądanie wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne lub Nagrody tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 50 punktów.
3.7. Punkty zebrane przez Uczestników na koncie Uczestnika wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na wynagrodzenie pieniężne lub Nagrody zgodnie z zasadami Regulaminu. Po upływie powyższego terminu punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody lub wynagrodzenie pieniężne zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.
3.8. Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić stan zgromadzonych punktów, logując się na swoje Konto Uczestnika.
3.9. Dostarczenie produktów wybranych przez Uczestnika następuje na koszt ARC, na wskazany przez niego adres w formularzu rejestracyjnym. Nagrody dostarczane będą przesyłką poleconą.

 4. Rezygnacja z uczestnictwa

4.1. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w MSPanel.
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnik może dokonać wymiany zgromadzonych na swoim koncie punktów na wynagrodzenie pieniężne bądź Nagrody na zasadach określonych w §3. Warunkiem wymiany jest poinformowanie ARC o chęci jej dokonania drogą mailową za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@mspanel.arc.com.pl oraz wypełnienie formularza wymiany. Wynagrodzenie jest przekazywane na podane przez Uczestnika konto bankowe w terminie 45 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza wymiany.
4.3. W przypadku niepoinformowania ARC przez Uczestnika o chęci dokonania wymiany, w terminie 60 dni od daty rezygnacji z uczestnictwa w MSPanel, zgromadzone punkty na koncie Uczestnika wygasają.
4.4. W przypadku rezygnacji dane Uczestnika są usuwane z bazy MSPanel po upływie terminu 60 dni, o którym mowa w § 4 pkt. 4.3 Regulaminu.

5. Usunięcie konta

5.1. Konto Uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w MSPanel, zostaje usunięte, jednakże Uczestnik zachowuje prawo do wymiany punktów na wynagrodzenie bądź zamiany zgromadzonych punktów na Nagrody, na zasadach określonych w §4.
5.2. ARC zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika w przypadku:

1) naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu,
2) posiadania przez Uczestnika wielu Kont,
3) udzielenia nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu rejestracyjnym lub ankietach,
4) udzielenia bezużytecznych odpowiedzi w ankietach (przypadkowych ciągów znaków, udzielanie odpowiedzi w sposób zautomatyzowany w czasie nierealnym dla rzetelnego udzielenia odpowiedzi),
5) używania zautomatyzowanych mechanizmów do wprowadzania odpowiedzi,
6) odmowy uczestnictwa w trzech badaniach, do udziału w których Uczestnik otrzymał zaproszenie, w ciągu roku kalendarzowego,
7) niezalogowania się Uczestnika w terminie 360 dni od ostatniego logowania oraz nieuaktualnienia danych na Koncie Użytkownika, w szczególności adresu poczty elektronicznej;
8) niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.

5.3. Uczestnik, którego Konto zostało usunięte, traci prawo do wymiany zgromadzonych na nim punktów na wynagrodzenie bądź Nagrody z zastrzeżeniem §5 pkt 5.4.
5.4. W przypadku usunięcia konta na skutek niewyrażenia zgody na zmiany w regulaminie Uczestnik ma prawo w terminie 60 dni od daty otrzymania informacji zgodnie z §5 pkt 5.5., żądać wymiany zgromadzonych przez niego punktów na wynagrodzenie bądź Nagrody. Jeżeli w tym terminie Uczestnik nie skorzysta z tego prawa, zgromadzone punkty wygasają.
5.5. Uczestnik zostanie poinformowany o usunięciu konta drogą mailową za potwierdzeniem nadania.

6. Ochrona danych osobowych i poufność

6.1. ARC zapewnia, że wszystkie dane oraz opinie uzyskiwane od Uczestników w trakcie badań są poufne. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów badawczych
i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Dane oraz opinie Uczestników uzyskane w trakcie badań są przetwarzane w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby.
6.2. Uczestnik zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w badaniach za pośrednictwem MS-paneli nieujawniania ich osobom trzecim.

7. Postanowienia końcowe

7.1. ARC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową. Uczestnik może w terminie 60 dni nie wyrazić zgody na zmianę regulaminu. Brak niewyrażenia zgody co do zmiany Regulaminu w terminie 60 dni od przesłania przez ARC informacji oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany.
7.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie ARC oraz na stronie http://mspanel.pl/

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel