Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności MSPanel ma charakter informacyjny co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Uczestników MSPanel.
2. Administratorem danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-627) przy ul. J. Słowackiego 12, zwany dalej „Administratorem” lub „Spółką”. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Marka Lekkiego, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres e:mail: iod@arc.com.pl. albo na adres siedziby Administratora.
3. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w ustawie o rachunkowości) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe
Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.
7) Twoje dane przetwarzamy zwykle na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
1. Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Pani/Panu prawa do:
– informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
– informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
– sprostowania danych;
– bycia zapomnianym;
– ograniczenia przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– sprzeciwu;
– niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu(w tym profilowaniu);
– informacji o naruszeniu ochrony danych.
2. Ponadto, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
3. W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Markiem Lekkim na adres e-mail: iod@arc.com.pl.
4. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak będziemy się z Panią/Panem kontaktować:
Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach -elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Pani/Pana żądanie:
Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Panią/Pana o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające:
1. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Pani/Pana danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Retencja danych:
1. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
2. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa).

Upoważnienia:
Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Pani/Pana danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Pliki cookies:
Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Pani/Pana komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Pani/Pana sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo. Więcej o wykorzystaniu plików cookies dowiesz się w polityce cookies.

Postanowienia końcowe:
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem; dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła oraz Certyfikat SSL.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel